Sekretesspolicy (GDPR)

DPR inom Duveds IF

Från och med maj 2018 trädde en delvis ny lagstiftning om hantering av personuppgifter i kraft. Med anledning av det vill Duveds IF informera om vår hantering av personuppgifter.

Lagrade personuppgifter

De personuppgifter som lagras är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadresser, anhöriguppgifter, fakturerings- och betalningsuppgifter. Dessutom kan uppgifter om medlemskap, aktiviteter samt deltagande på aktiviteter komma att lagras. Statistikuppgifter antal tränings- och tävlingstillfällen kan också komma att samlas in för planering och rapportering av verksamheten. Vi är ålagda att exportera uppgifterna om ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-
postadress till Riksidrottsförbundets IdrottOnline för våra LOK-stödsansökningar, samt för rapportering av vårt medlemsantal. För mer information om IdrottOnline se www.idrottonline.se och https://www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/GDPRochIdrottOnline.

Ändamålet med lagringen

De uppgifter som finns lagrade hos oss kommer endast att användas för vår administration, utskick av information, för statistik och för rapportering till
IdrottOnline/Riksidrottsförbundets specialförbund, kommunen eller liknande.

Radering av uppgifterna

Om eller när vår medlemsrelation upphör kommer dina personuppgifter att raderas. Lagrade uppgifter kommer dock att sparas 2 år efter det att vår medlemsrelation har avslutats eftersom vissa av dessa uppgifter krävs för rapportering till exempelvis IdrottOnline om LOK-stöd, medlemsantal etc. Dessutom kommer fakturor och bokföringsunderlag för dina faktura- /betalningsuppgifter att lagras i enlighet med svensk bokföringslag. Vi kan också behålla uppgifter om dessa är väsentliga för en pågående juridisk process. Resultat från tävlingar som klubben arrangerar kommer också att sparas. Du kan också när som helst under vår medlemsrelation få dina lagrade personuppgifter raderade. Vi kommer då av praktiska skäl dock även behöva avluta vår medlemsrelation eftersom hanteringen av de administrativa uppgifterna blir ohanterlig,

Facebook

Viss annonsering från klubben sker via Facebook. Du ansvarar själv för att anmäla eller avanmäla dig till våra olika Facebookgrupper och accepterar i och med ditt deltagande i våra Facebookgrupper ovanstående hantering.

Dina övriga rättigheter

Om någon/några av dina lagrade personuppgifter är felaktiga har du alltid rätt att få dem rättade. Du har också rätt att utan avgift och inom en månad få ett registerutdrag över dina uppgifter från oss. Eftersom vi kan inneha personer med skyddad identitet krävs dock att du är känd av Duveds IF eller att du kan identifiera dig vid begäran av registerutdrag.

Har du frågor? Kontakta någon i Duveds IFs styrelse.